วัตถุประสงค์
เว็บไซด์ แทนคุณแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้
-ฟื้นฟูการอยู่ร่วมกันของคนต่างเชื้อชาติและศาสนา