กองทุนแทนคุณแผ่นดิน

โครงการ กองทุนแทนคุณแผ่นดิน


 ๑.  ความเป็นมา
  ๑.๑  สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส และอำเภอเทพา  อำเภอจะนะ  อำเภอนาทวี  อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา        ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาที่ยาวนานจากอดีตถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่องจนแทบจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งนี้ไปแล้ว ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรุนแรงแล้วยังสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนที่นับถือต่างศาสนาได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในดินแดนอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ทุ่มเทงบประมาณ กำลังพลอย่างมหาศาล และได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถยุติสถานการณ์ความไม่สงบลงได้อย่างยั่นยืน แต่เหตุการณ์ได้กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นมา จนถึง มกราคม ๒๕๕๒ รวมเป็นเวลา ๕ ปี ได้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายและสถานการณ์การก่อความไม่สงบมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
  ๑.๒ ในสมรภูมิการก่อความไม่สงบตลอดเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมาได้กลายเป็นวิกฤติของประเทศไทย     และเป็นวิบากกรรมขององค์กรพุทธศาสนาและสังคมของชาวไทยพุทธที่ตกเป็นเป้าหมายหนึ่งในการสังเวย  ความรุนแรง เกิดเป็นโศกนาฏกรรมน่าเวทนายิ่งนัก อาทิ วัดถูกทิ้งร้าง ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก หลาน ต้องมาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เสาหลักของครอบครัวถูกทำลายลง    อย่างโหดร้าย ทารุณ ไม่เคยปรากฏมาก่อน เช่น ฆ่าแล้วเผา ฆ่าตัดหัว สมาชิกในครอบครัวหัวใจแทบขาด            ลูกกำพร้าพ่อ กำพร้าแม่ กำพร้าทั้งพ่อและแม่  อนิจจา !   ไฟแห่งสงครามยังคงโหมเผาไหม้องค์กรพุทธศาสนา และสังคมของชาวไทยพุทธอย่างไม่ลดละ ไม่เว้นแม้แต่เด็ก สตรี พระภิกษุ สามเณร ครู คนชรา คนพิการ หากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปพุทธศาสนา และสังคมชาวไทยพุทธในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะแตกสลายไป    คนละทิศ คนละทาง ขาดศูนย์รวมจิตใจ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนที่จะต้องมาช่วยกันเรียกขวัญ กำลังใจ     ชาวไทยพุทธให้กลับคืนมาช่วยกันปกป้องตนเองและแผ่นดิน
  ๑.๓ สถิติเหตุการณ์การก่อความไม่สงบและความสูญเสีย จากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้´ซึ่งตีพิมพ์ในสถาบันข่าวอิศรา เมื่อ 2 พ.ย.51 สรุปได้ว่า ตั้งแต่  4  มกราคม ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน  ตัวเลขที่รวบรวมไว้จำนวน 58 เดือนมีดังนี้
      จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ๘,๔๐๓  ครั้ง   รวมผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ    ๘,๔๑๙   คน 
  แยกเป็นผู้เสียชีวิต     ๓,๑๙๓ คน       บาดเจ็บ ๕,๒๒๖ คน
              ส่วนข้อมูลที่แยกเป็นไทยพุทธ และไทยอิสลาม ที่รวบรวมได้เพียง 57 เดือน มีดังนี้
  ไทยอิสลามเสียชีวิต   ๑,๗๓๗ คน  ไทยอิสลามบาดเจ็บ  ๑,๕๙๒ คน 
  ไทยพุทธเสียชีวิต     ๑,๓๓๕ คน  ไทยพุทธบาดเจ็บ   ๓,๑๔๕ คน 
     ๑.๔ สถิติ หญิงหม้าย และเด็กกำพร้า จากศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๕ ซึ่งตีพิมพ์ในสถาบันข่าวอิศรา เมื่อ 9 ม.ค.52 สรุปได้ว่า ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๔๗ จนถึง สิงหาคม ๒๕๕๑ มีเด็กกำพร้า ๓,๐๑๔ คน หญิงหม้าย ๑,๖๐๕ คน
                                                                                              
๒. ความห่วงใยของล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระพ่อแห่งแผ่นดินทรงพระราชทานแนวทางปรัชญาในการแก้ไขปัญหา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สั้นง่ายแต่มีความหมายอย่างลึกซึ้งน่าอัศจรรย์ยิ่งนักทุกฝ่ายสามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างลงตัว
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระแม่แห่งแผ่นดิน ทรงพระราชเสาวนีย์ เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย ความตอนหนึ่งทรงกล่าวว่า ไม่อยากให้ประชาชนเป็นพลังเงียบ คือ เฉย ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อบ้านเมือง  บัดนี้ บ้านเมืองของเราทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังประสบภัยพิบัติอย่างมหันต์ที่มิใช่ภัยอันเกิดจากธรรมชาติอย่างเดียว แต่เป็นภัยจากน้ำมือมนุษย์ที่มีจิตวิปริตโหดเหี้ยม ฆ่าเพื่อนมนุษย์เป็นผักปลา พระองค์จึงหวังว่าคนไทยทั้งหลายจะพร้อมใจกันตอบแทนพระคุณแผ่นดิน เพื่อสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ไว้ให้ลูกหลานสืบไป
 ๓. โครงการ การจัดตั้ง “กองทุนแทนคุณแผ่นดิน”
  ๓.๑  คณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ตระหนักถึงภัยจากความรุนแรงของการก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อองค์กรพุทธศาสนา และสังคมชาวไทยพุทธ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ลุกลามทวีความรุนแรงขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้สร้างความเดือดร้อนทุกข์เวทนาให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนอย่างแสนสาหัส ในขณะนี้กำลังรอคอย การเยียวยาจิตใจ และรอคอยคำตอบว่า จะมีชีวิตอยู่อย่างไรต่อไป จึงได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างคณะสงฆ์  และพุทธศาสนิกชนที่เป็นข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ด้วยการน้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  มาเป็นหลักการ  และแนวทางในการตอบแทนพระคุณแผ่นดินด้วยการนำเสนอโครงการ “การจัดตั้งกองทุนแทนคุณแผ่นดิน”   โดยมี ........  เป็นประธาน “กองทุนแทนคุณแผ่นดิน”
  ๓.๒ วัตถุประสงค์ของ “กองทุนแทนคุณแผ่นดิน”
   - เพื่อให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้น้อมนำตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเมตตาห่วงใย     ได้พระราชทานพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
   - เพื่อช่วยเหลือเยียวยาองค์กรพุทธศาสนาที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสถานการณ์การก่อความไม่สงบ
   - เพื่อช่วยเหลือเยียวยาสังคมชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสถานการณ์การก่อความไม่สงบ อาทิ เด็กกำพร้า คนพิการ คนชรา และคนยากจน
   - ส่งเสริมบุคคลที่เสียสละในการปกป้ององค์กรพุทธศาสนา สังคมชาวไทยพุทธ และตอบแทนพระคุณแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สำหรับชาวไทย ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์  
   -  ............. เป็นประธาน “กองทุนแทนคุณแผ่นดิน”
   - เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่สมัครใจ เป็นรองประธานกองทุนฯ/ประธานกองทุนฯ ระดับจังหวัด
   - เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สมัครใจ เป็น รองประธานกองทุนฯ ระดับจังหวัด/ประธานกองทุนฯ ระดับอำเภอ
   - เจ้าอาวาสทุกวัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สมัครใจ เป็น รองประธานกองทุนระดับอำเภอ

  ๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายพุทธศาสนิกชน
   - สมาชิกที่สมัครใจเป็นกรรมการบริหารกองทุนฯ                                                                                                                                                                     
  ๓.๕ การดำเนินงานเครือข่ายสมาชิก
   - เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นรองประธานกองทุนฯ ระดับอำเภอ รับสมัครสมาชิกจากชุมชนไทยพุทธ
บริเวณรอบวัด  แล้วนำรายชื่อส่งมอบเจ้าคณะอำเภอ/ประธานกองทุนฯ ระดับอำเภอ
   - เจ้าคณะอำเภอซึ่งเป็นประธานกองทุนฯ ระดับอำเภอนำส่งเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งเป็นประธานกองทุนฯ ระดับจังหวัด
   - เจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นประธานกองทุนฯ  ระดับจังหวัด รวบรวมนำส่งประธานกองทุนฯ               
  ๓.๖ ประเภทสมาชิก
   - ประเภทที่ ๑  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ทำบุญปีละ ๒,๐๐๐.-บาทขึ้นไป
   - ประเภทที่ ๒ ทำบุญทุกเดือน/เดือนละ ๑๐๐.-บาท
   - ประเภทที่ ๓ ทำบุญทุกเดือน/เดือนละ ๒๐.-บาท
  ๓.๗ สมาชิกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    ประเภทบุคคล บริษัท ห้างร้าน ส่วนราชการ  ที่มีจิตกุศลต้องการทำบุญเพื่อตอบแทนพระคุณแผ่นดินไทย กรุณาติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการได้ที่  www.tankunpandin.com 
 ๔. เริ่มโครงการ  มกราคม ๒๕๕๒
                                              ---------------------------------


  โครงการก่อนหน้านี้
  โครงการ กองทุนแทนคุณแผ่นดิน